Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 có nhiều quy định mới lần đầu tiên được bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm đối tượng sáng tạo, thể hiện rõ ở quyền đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và kiểu dáng công nghiệp. Những điểm mới về quyền sở hữu công nghiệp trong luật sở hữu trí tuệ năm 2022 có hiệu lực từ 01/01/2023, đó là:

Luật sở hữu trí tuệ năm 2022 có hiệu lực từ 01/01/2023.

Một là:

Đối với sáng chế lần đầu bổ sung quy định quyền đăng ký giao cho tổ chức khoa học công nghệ chủ trì, trong đó quy định rõ về cơ chế báo cáo, quy trách nhiệm tổ chức nghiên cứu khoa học khai thác sáng chế cùng cơ chế phân chia lợi ích với các chủ thể liên quan.

Hai là:

Bổ sung quy định đối với sáng chế mật thành chế định riêng nhằm tách riêng giữa sáng chế không phải là sáng chế mật với sáng chế mật để kiểm soát an ninh. Điều này giúp làm rõ các đối tượng không phải là sáng chế mật để chủ thể quyền sử dụng dễ dàng hơn.

Ba là:

Quy đinh mới có sự khác biệt ở thời hạn cho phép bên thứ ba phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Thời hạn cho phép phản đối 09 tháng đối với sáng chế, 04 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp, 05 tháng đối với nhãn hiệu và 03 đối với chỉ dẫn địa lý kể từ ngày được công bố.

Bốn là:

Bổ sung nhiều căn cứ pháp lý mới để phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp cũng như làm căn cứ hủy bỏ hiệu lực bảo hộ với đối tượng sở hữu công nghiệp.

Năm là:

Sửa đổi định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng, bổ sung quy định thời điểm nhãn hiệu có trước bắt đầu nổi tiếng phải xảy ra trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu xin đăng ký để tránh cấp bảo hộ cho nhãn hiệu nổi tiếng quá rộng.

Sáu là:

Quy định mới có sự khác biết ở khung thời hạn được sử dụng nhãn hiệu đã được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực quá ba năm, theo quy định cũ là năm năm.

Bảy là:

Bổ sung quy định quyền tác giả làm căn cứ để từ chối bảo hộ nhãn hiệu

Điểm p khoản 2 Điều 74 Luật SHTT sửa đổi 2022 đã bổ sung một số dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu, trong đó có:

“Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên gọi, hình ảnh của nhân vật, hình tượng trong tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả của người khác đã được biết đến một cách rộng rãi trước ngày nộp đơn, trừ trường hợp được phép của chủ sở hữu tác phẩm đó.” 

Những điểm mới trong luật Sở hữu trí tuệ 2022 thể hiện được tính minh bạch, đầy đủ, rõ ràng sát với thực tiễn, trong đó có các chế định liên quan đến việc đăng ký cho nhóm đối tượng sáng tạo từ đó khuyến khích nghiên cứu khoa học, góp phần làm tăng tỷ lệ số lượng đơn đăng ký sáng chế của người Việt Nam. Luật mới sẽ đóng góp lớn vào việc giải quyết được cân bằng và lợi ích giữa các chủ thể quyền, đối thủ cạnh tranh như nghĩa vụ chứng minh thời điểm nổi tiếng của nhãn hiệu và đặc biệt quy định mới giải quyết bài toán phức tạp giữa luật sở hữu trí tuệ và luật cạnh tranh.

Nếu bạn cần tư vấn cho việc đăng ký bảo hộ Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý, … xin hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY INNETCO – HOÀNG PHÚC

Số 50, ngõ 210 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

ĐT: 0963 595 787; E-mai: info@innetcoip.com; Website: innetcoip.com

Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác và làm hài lòng các yêu cầu của bạn, với phương châm “Khách hàng là Người trong nhà!”.

Trân trọng!

                                                                                                QUỲNH TRANG

 

 

EnglishVietnamese