Bản quyền trong một số tài liệu và tư liệu có sẵn trên trang web này thuộc về bên thứ ba và đã được sản xuất trên trang web này với sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền bên thứ ba. Vui lòng kiểm tra thông báo bản quyền của các bên thứ ba đó.

Ngoại trừ bản quyền thuộc về các bên thứ ba và trừ khi có quy định khác, bản quyền trong các trang của trang web này và tất cả các tài liệu khác có sẵn thông qua trang web thuộc về INNETCO và/hoặc các cam kết liên kết của nó.

Bạn có thể in hoặc lưu các bản sao nội dung của trang web này để sử dụng cho mục đích cá nhân của mình và bạn có thể cung cấp các bản sao cho người khác vì mục đích thông tin, trên cơ sở:

  • Bạn làm như vậy không thường xuyên và miễn phí;
  • Các bản sao không bị giả mạo dưới bất kỳ hình thức nào; Và
  • Người nhận được thông báo về các điều khoản của Thông báo Bản quyền này.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải và lưu trữ tất cả hoặc một phần trang web này và các tài liệu có sẵn thông qua trang web, bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của INNETCO.

Chúng tôi chỉ cho phép các liên kết điện tử đến các trang của trang web này mà từ đó có thể truy cập Thông báo pháp lý. Bạn không được cung cấp liên kết điện tử tới bất kỳ trang nào khác của trang web này hoặc tới bất kỳ tài liệu nào khác được lưu trữ trên trang web này mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa liên kết điện tử tới trang web này bất kỳ lúc nào và bạn đồng ý xóa liên kết đó ngay lập tức.

Khi quyền truy cập vào các phần bị hạn chế của trang web này phải tuân theo các điều khoản cụ thể hơn, thì các điều khoản đó sẽ được áp dụng thay thế.