Trang web này chứa thông tin chung dựa trên luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nó không cấu thành tư vấn pháp lý hoặc thương mại, cũng như không nhằm mục đích tạo mối quan hệ luật sư-khách hàng. Nó cũng không nhằm mục đích cung cấp một tuyên bố toàn diện hoặc chi tiết về luật pháp.

INNETCO không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin trên trang web này. Bạn không nên hành động hoặc không hành động dựa trên bất kỳ thông tin nào được đăng trên trang web của chúng tôi mà thay vào đó, bạn nên luôn tìm kiếm sự tư vấn pháp lý cụ thể và các chuyên gia khác.

Bạn không được liên kết đến trang web của chúng tôi mà không nhận được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi bằng địa chỉ email được nêu bên dưới.

Nếu bạn cần tư vấn pháp lý, biết thêm chi tiết hoặc muốn được đưa vào danh sách gửi thư của chúng tôi để cập nhật pháp lý liên quan đến bất kỳ lĩnh vực luật nào có trong trang web này, vui lòng gửi email tới info@innetcoip.com