Thời gian qua, các loại nông sản Nam Đông đã bắt đầu tạo được uy tín và chỗ đứng trên thị trường. Đây là kết quả của quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất, phát huy thế mạnh kinh tế vườn, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Nguồnhttp://www.trt.com.vn

EnglishVietnamese