Mẫu Giấy uỷ quyền

Giấy uỷ quyền trong trường hợp chủ đơn là cá nhân, tổ chức trong nước

Tải về


Mẫu Giấy uỷ quyền song ngữ

Giấy uỷ quyền trong trường hợp chủ đơn là cá nhân, tổ chức nước ngoài

Tải về


Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Bản hợp nhất)

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có hiệu lực từ 01/07/2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Tải về


Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Nghị định 1uy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Tải về


Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN (Bản hợp nhất)

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ khoa học công nghệ được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Tải về


Bộ luật hình sự 2015

Những quy định trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 quy đinh về các Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp

Tải về


Luật Công nghệ cao 2008 (Bản hợp nhất)

Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao.

Tải về


Luật Cạnh tranh 2018

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019.quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

Tải về


Luật Thương mại 2005 (Bản hợp nhất)

Luật thương mại số 36/2005/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 quy định về hoạt động thương mại

Tải về


Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

Tải về


Bộ Luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Tải về


Luật Doanh nghiệp 2014

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Tải về


EnglishVietnamese