NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

Hiện nay, kinh tế nông nghiệp là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia, đóng góp đáng kể vào GDP và năng lực xuất khẩu của một quốc gia, đặc biệt tại Việt Nam khi có tới 70% dân số làm nông nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2022 tăng 3,33% so với năm 2021, trong đó, giá trị sản xuất trồng trọt tăng 2,88%. Việc ra đời những giống cây trồng mới đã tạo ra nhiều giá trị mới, nhất là trong xuất khẩu nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong việc bảo hộ cũng như thực thi pháp luật về bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam. Dưới đây là những điều cần biết về bảo hộ giống cây trồng.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Khái niệm

Theo Khoản 24 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022): “Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được”. Như vậy, có thể hiểu một cách đơn giản, giống cây trồng là một tài sản trí tuệ. Việc tạo ra các giống mới này đòi hỏi sự đầu tư về thời gian, công sức, tiền bạc, nguồn nguyên liệu nên tổ chức, cá nhân chọn tạo phát triển hoặc phát hiện hay được hưởng quyền sở hữu sẽ đương nhiên có quyền đối với giống cây trồng đó. Khả năng độc quyền đối với một giống cây trồng mới không chỉ giúp các tổ chức, cá nhân thừa hưởng thành quả do mình sáng tạo ra, mà còn là tiền đề để phát triển các giống mới tiên tiến hơn, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. 

2. Điều kiện bảo hộ giồng cây trồng

Theo Điều 158 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bởi khoản 64 Điều 1 Luật Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022), điều kiện để giống cây trồng được bảo hộ là “giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp”.

3. Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng 

 • Hồ sơ: 

Theo Điều 6 Nghị định 79/2023/NĐ-CP như sau:

 • Tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo quy định tại Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP. Từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc dấu giáp lai;
 • Tờ khai kỹ thuật

Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng đã có Tài liệu khảo nghiệm DUS: Sử dụng Mẫu tờ khai kỹ thuật trong Tài liệu khảo nghiệm DUS đó;

Trường hợp giống đăng ký thuộc loài cây trồng chưa có Tài liệu khảo nghiệm DUS hoặc Tài liệu khảo nghiệm DUS chưa có thông tin về tờ khai kỹ thuật: Sử dụng tờ khai kỹ thuật theo quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 79/2023/NĐ-CP;

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản ủy quyền đối với trường hợp nộp Đơn đăng ký thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện quyền; nội dung của văn bản ủy quyền gồm: bên ủy quyền, bên được ủy quyền, phạm vi được ủy quyền, thời hạn ủy quyền;

 • Ảnh chụp thể hiện 03 tính trạng đặc trưng của giống đăng ký: Tối thiểu 03 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu 9 cm x 15 cm;
 • Bản sao có chứng thực Tài liệu chứng minh quyền đăng ký trường hợp người đăng ký được chuyển giao quyền đăng ký hoặc được thừa kế, kế thừa (Hợp đồng chuyển giao quyền đăng ký, văn bản thừa kế, kế thừa hoặc văn bản tương đương khác), Tài liệu chứng minh quốc tịch hoặc có thường trú hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh tại một nước thành viên UPOV;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu Đơn đăng ký có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Sở hữu trí tuệ 2005gồm: bản sao các tài liệu về Đơn đăng ký đầu tiên được cơ quan bảo hộ giống cây trồng tại quốc gia nộp đơn đầu tiên xác nhận, mẫu hoặc bằng chứng xác nhận giống cây trồng ở hai đơn là một, bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên (nếu có). Các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên này được cung cấp trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ.

Lưu ý: Mỗi đơn chỉ đăng ký bảo hộ cho một giống cây trồng.

 • Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử (cơ chế một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm điện tử, email, fax).
 • Trình tự thực hiện: được quy định tại tiểu mục 3.1 và 3.2 mục 3 Phần II.A Quyết định 3121/QĐ-BNN-VP.
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Trồng trọt. 
 • Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ 
 • Trường hợp nộp trực tiếp: Cục Trồng trọt kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; 
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Trồng trọt xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân; 
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, Cục Trồng trọt xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân. 
 • Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả 

Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ đăng ký bảo hộ gồm: tính mới, tên giống, tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành Quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và trả kết quả cho người đăng ký. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày ký, Quyết định cấp bằng bảo hộ phải công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp sau ba mươi (30) ngày, kể từ ngày quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng được công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành thông báo dự định từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và gửi cho người đăng ký có nêu rõ lý do. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng được công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu cơ quan bảo hộ giống cây trồng nhận được ý kiến phản đối hoặc khiếu nại bằng văn bản về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng thì xử lý theo quy định tại Điều 184 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Trường hợp nào bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hiệu lực?

Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hiệu lực nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng;
 • Chủ bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định;
 • Chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết để duy trì và lưu giữ giống cây trồng theo quy định;
 • Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

II. TÌNH TRẠNG THỰC TIỄN

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Từ thời điểm Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV), Việt Nam đã và đang tích cực trong việc bảo hộ thêm nhiều nguồn giống mới cũng như sửa đổi và hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành phù hợp với tinh thần của Công ước. Theo báo cáo, công tác bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực, song chưa đáp ứng được mục tiêu đã đề ra, bởi người nông dân làm nông nghiệp chưa ý thức được tầm quan trọng cũng như vai trò của việc bảo hộ cây trồng trong sản xuất và xuất khẩu.

Tính đến tháng 6/2023, các giống đăng ký bảo hộ mới chủ yếu là cây lương thực, trong khi đó, các giống cây ăn quả chưa được các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ, điều này đặt ra những lo ngại về việc mất các giống quý hiếm do bị du nhập vào các nước trong khu vực và quốc tế.  Việt Nam đã nghiên cứu, phát triển được một số giống thanh long ruột đỏ chất lượng cao, bước đầu đem lại giá trị kinh tế và nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân, nhưng Việt Nam lại chưa chú trọng đến vấn đề đăng ký bản quyền, sở hữu và bảo hộ giống thanh long ruột đỏ, gây trở ngại cho việc xuất khẩu thanh long ruột đỏ của Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Giống nhãn tím tại Sóc Trăng cũng được phát hiện và nhân giống cách đây vài năm nhưng người dân, các tổ chức, cá nhân chưa quan tâm đến hoạt động bảo hộ giống nguy cơ sẽ đánh mất khả năng độc quyền giống cây mới, tác động trực tiếp tới việc bảo tồn và phát triển các giống tiên tiến có hiệu quả kinh tế cao.

Trên thực tế, người nông dân tham rẻ thường chọn các giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, thay vì chọn mua các giống đã được cấp chứng nhận bản quyền. Vì vậy, không chỉ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chọn tạo được giống mới cần nâng cao ý về sở hữu trí tuệ trong bảo hộ giống cây trồng mà người nông dân cũng cần chú ý vấn đề này.

1. Lượng cây trồng nông nghiệp được bảo hộ còn quá ít

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, việc bảo hộ giống cây trồng mới chỉ dừng lại ở các giống cây lương thực như lúa, ngô… trong khi các giống cây ăn quả, cây lâu năm chưa được quan tâm bảo hộ.

Việt Nam có tới hơn 10.000 loại nhưng lượng cây trồng nông nghiệp được bảo hộ chưa tới 10%.  Cục Sở hữu trí tuệ đang tích cực hướng dẫn và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân trong quá trình đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới.

Bên cạnh đó, hỗ trợ việc điều tra, thu thập, lưu giữ và xây dựng ngân hàng gen giống cây trồng, bởi, nguồn gen giống chính là tài sản của mỗi quốc gia.

Nhằm phù hợp với tinh thần của Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới cũng như tình hình thực tế hiện nay, Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc bảo hộ giống cây trồng để tránh tình trạng giống cây trồng được bảo hộ, đăng ký độc quyền nhưng vẫn bị nhái như: Giống lúa Đài thơm, OM5451 hay ST24, ST25… đã ảnh hưởng tới quyền lợi của chủ thể quyền, không những vậy còn ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

 

2. Nhiều địa phương được cấp mã số vùng trồng

Các địa phương đã từng bước xây dựng kế hoạch sản xuất dựa trên năng lực thị trường và sản phẩm đặc thù từng địa phương. Với địa phương đã xác định vùng trồng, vùng sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu thì cây nông nghiệp trong vùng trồng đều có định hướng và được bảo hộ. Thời gian qua, ý thức được việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu cây trồng, nhiều địa phương đã thực hiện và được cấp mã số vùng trồng và quản lý tốt mã số vùng trồng; tạo thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng, việc bảo hộ giống cây trồng cùng với việc các địa phương được cấp mã số vùng trồng đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin về thị trường, tình hình cung ứng của các vùng sản xuất ngược lại, tránh tình trạng sản xuất lúc thừa, lúc thiếu như trước đây.

Thực hiện Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030”, đã có 118 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc thù của địa phương được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm sau khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được người tiêu dùng biết đến sản phẩm một cách rộng rãi, qua đó uy tín của sản phẩm không ngừng được nâng cao và gia tăng giá trị.Đặc biệt, có 10 loại sản phẩm chủ lực của Việt Nam có sản lượng xuất khẩu cao đã được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại các thị trường nước ngoài trọng điểm như: Trung Quốc, Australia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc… với các sản phẩm như vải thiều Lục Ngạn, thanh long Bình Thuận…

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết , đến nay, cả nước đã có 6.883 mã số vùng trồng và 1.588 mã số cơ sở đóng gói nông sản được cấp. Các mã số này tập trung chủ yếu vào các sản phẩm xuất khẩu chính như xoài, thanh long, nhãn, lúa, sầu riêng… Đặc biệt, đồng bằng sông Cửu Long vẫn là vùng dẫn đầu về số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Để đánh thức tiềm năng các sản phẩm của mỗi địa phương, cùng với chính sách đầu tư của nhà nước, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã được ban hành. Nhiều sản phẩm “trí tuệ” của các nhà sáng chế Việt Nam được bảo hộ đã từ cánh cửa phòng thí nghiệm ra đến đời sống xã hội, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân, có tính ứng dụng cao.

Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030” cùng với Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc nâng cao giá trị tài sản trí tuệ ở các địa phương. Hàng năm, Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký bảo hộ sáng chế cho các kết quả nghiên cứu, những giải pháp kỹ thuật… Đến nay có hơn 60 giải pháp kỹ thuật được hỗ trợ bảo hộ, quản lý và khai thác trong khuôn khổ Chương trình.

Việc bảo hộ tài sản trí tuệ thời gian gần đây cho thấy một sự chuyển dịch về mô hình tăng trưởng của nền kinh tế theo hướng dựa trên khoa học công nghệ và tài sản trí tuệ. Hiện nay, có rất nhiều địa phương trở thành những “điển hình” mạnh trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ như: Vải thiều Lục Ngạn là một sản phẩm nổi tiếng, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong nước, cũng như đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ tại 8 quốc gia: Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Singapore, Australia và Mỹ. Để có được thành công, đưa quả vải vươn xa ra thế giới, trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể “Vải thiều Lục Ngạn” năm 2005 và Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm vải thiều Lục Ngạn vào năm 2008, sau khi đăng ký thì giá trị sản phẩm Vải thiều Lục Ngạn có giá trị cao hơn khu vực khác từ 40 – 50%. 

Cùng với Bắc Giang, Bình Thuận trở thành “điểm sáng” với vựa thanh long lớn nhất cả nước, với diện tích gần 30.000 ha. Trước đây, sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (95%) nhưng nay, thanh long đã chính thức được bảo hộ tại Nhật Bản – một trong những thị trường khó tính nhất hiện nay. Hiện, nhãn hiệu “Bình Thuận Dragon Fruit” đã được bảo hộ tại 14 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Mỹ, Anh, Đức, Hàn Quốc… Việc được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thanh long, được xem là “chìa khóa” giúp loại trái cây này tiêu thụ vững chắc không chỉ ở thị trường trong nước mà còn là đòn bẩy để tiến mạnh vào các thị trường thế giới.

Ông Ngô Việt Thắng, Giám đốc Trung tâm thẩm định chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng: Để phát triển chỉ dẫn địa lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nói chung, sản phẩm nông nghiệp nói riêng, cần sự vào cuộc, chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành như: UBND các huyện, thành phố có sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; các ngành: Nông nghiệp, công thương, thuế, tài chính, kế hoạch – đầu tư, thông tin – truyền thông, các hội, hiệp hội… để khẳng định vị thế thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.

3. Số đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam tăng

Sáng ngày 6/3/2024, tại TP.HCM, Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội Đổi mới sáng tạo Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản (JATAFF) tổ chức hội thảo “Nâng cao nhận thức về bảo hộ giống cây trồng và giới thiệu e-PVP Asia”.

Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong gần 20 năm triển khai thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ, hệ thống bảo hộ giống cây trồng Việt Nam đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, số đơn đăng ký bảo hộ tại Việt Nam tăng mạnh từ 7-9 đơn/năm ở giai đoạn trước thì hiện nay lên tới trên 200 đơn/năm khi Việt Nam tham gia UPOV.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Với tổng số hơn 2.200 giống cây trồng mới đã đăng ký đến nay, trong số đó hơn 1.000 giống mới đã được cấp bằng bảo hộ. Việt Nam đang dần trở thành trung tâm khảo nghiệm kỹ thuật của các nước ASEAN.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong 20 năm qua. Nếu giá trị xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt năm 2005 chỉ đạt gần 4 tỷ USD thì đến nay 2023 đạt trên 26 tỷ USD, trong đó có nhiều mặt hàng đạt trên 3 tỷ USD trở lên như lúa gạo, rau quả, cà phê, điều,…

“Theo tôi, lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng có những đóng góp nhất định, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư với khoảng 60% tổng số giống được bảo hộ. Điều đó thể hiện việc bảo hộ giống cây trồng mới là động lực trong việc thúc đẩy khối doanh nghiệp tư nhân tham gia nghiên cứu, đáp ứng được yêu cầu sản xuất và thị trường”, ông Nguyễn Quốc Mạnh cho biết.

Tại hội thảo, bà Akiko Nagano – Đại diện bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản (MAF) – đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo hộ giống cây trồng trong những năm gần đây.  

“Việt Nam nhận được khoảng 200 đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mỗi năm, đây là hoạt động ý nghĩa. Điều này cho thấy việc chọn tạo giống cây trồng ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ khi tham gia vào UPOV năm 2006 và dẫn đầu khu vực Asean”, bà Akiko Nagano nói.

Ông Manabu Suzuki – Giám đốc kỹ thuật phụ trách khu vực châu Á –  Hiệp hội quốc tế về bảo hộ giống cây trồng (UPOV) – cho biết cách đây 20 năm, khu vực có nhiều đơn nhất là Liên minh châu Âu, sau đó mới đến châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, năm 2022, hơn một nửa số đơn đăng ký tới UPOV đến từ châu Á – Thái Bình Dương, chiếm 56%. Như vậy, khu vực này là một nơi có hệ thống cây trồng mới đang phát triển, hiệu quả.

Tại hội thảo, ông Manabu Suzuki đưa ra ví dụ, từ khi Việt nam tham gia UPOV vào năm 2006. Cho đến nay, Việt Nam đã có nhiều tác động tích cực như: năng suất hàng năm tăng, sản lượng tăng, có điều chỉnh về phân bón,…  Ngoài ra, thu nhập người nông dân Việt Nam tăng lên 24% từ năm 2006, mang tại tác động lớn cho nông dân. 

Bà Cầm Thị Hằng – Chuyên viên Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng, Cục Trồng trọt – cho biết năm 2023, Việt Nam có 2.352 đơn đăng ký, số bằng được cấp là 1.066. Trong đó, người Việt Nam nộp đơn nhiều hơn so với nước ngoài. Cụ thể, lúa, ngô vẫn là loại cây trồng có số đơn đăng ký bảo hộ nhiều.

https://sohuutritue.net.vn/so-don-dang-ky-bao-ho-giong-cay-trong-tai-viet-nam-tang-d210355.html

https://sohuutritue.net.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-bao-ho-giong-cay-trong-d209209.html

CHÚNG TÔI LUÔN TƯ VẤN TẬN TÂM, TẬN TÌNH, CHU ĐÁO BẰNG SỰ CHÂN THÀNH NHẤT cho việc đăng ký xác lập và xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cũng như đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, xin hãy lên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY INNETCO – HOÀNG PHÚC

Số 50, ngõ 210 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

ĐT: 0963 595 787; E-mai: info@innetcoip.com;Website: innetcoip.com

Chúng tôi hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác và làm hài lòng các yêu cầu của bạn với phương châm “Khách hàng là Người nhà!”.

Trân trọng!

Ths. Vũ Hạnh Hoa